Thema: Samenwerking en Expertise

Het Programma Versterken Cyberweerbaarheid in de Watersector geeft uitvoering aan de aanvullende afspraken uit het ‘Bestuursakkoord Water’ van 2018. Sindsdien is de samenwerking op het gebied van cybersecurity en IACS-security in het bijzonder aanzienlijk gegroeid. Het is wenselijk om deze samenwerking ook op lange termijn voort te zetten. De ontwikkelde kennis en kunde moeten bovendien behouden blijven. Duurzame borging van alle expertise is dan ook het kerndoel van dit thema.

Faciliteren en borgen bestuurlijke afspraken

Complexiteit instrument: niveau 1

De aanvullende afspraken uit het Bestuursakkoord Water lopen eind 2022 af. Daarom wordt in de loop van 2022 bezien of, en zo ja in welke hoedanigheid, verlenging van de samenwerking mogelijk en wenselijk is.

ONE Conference water en OT-track

Complexiteit instrument: niveau 1

Voor het uitwisselen van kennis en expertise worden enkele kennissessies georganiseerd tijdens de ONE Conference van het NCSC. Vanuit ons programma wordt er dit jaar ook extra aandacht geschonken aan de beveiliging van OT systemen. Wij trappen de ONE Conference af op maandagavond 17 oktober met een diner voor de OT community. Tijdens het diner vertellen meerdere sprekers over recente ontwikkelingen en dreigingen binnen het vakgebied. Op 19 oktober zal het OT side-event plaatsvinden. Daar gaan we met elkaar in gesprek over de BIACS, red teaming in OT omgevingen en cyber ranges.

One conference 2022 - We are all connected

Uitbouwen CERT-WM functionaliteit

Complexiteit instrument: niveau 2

In 2020 is een analyse uitgevoerd naar de SOC- en CERT-functie binnen RWS en de waterschappen. Er wordt een actieplan opgesteld om de robuustheid te verbeteren. Dit actieplan sluit aan bij de ambities van het CERT-WM en waarborgt het uitwisselen van informatie en kennisproducten voor de watersector.

Center of expertise

Complexiteit instrument: niveau 3

In 2022 wordt bepaald of de opgebouwde expertise en samenwerkingsvormen centraal geborgd moet worden. Uitgangspunt hiervoor zijn de projecten binnen de vijf thema’s en de nieuw te ontwikkelen programmawebsite. Het gaat dan ook om een groeimodel. Daarnaast zal aansluiting worden gezocht bij de IenW-brede cybersecuritystrategie en de IACS coalitie tussen IenW, 
NCSC, DTC en RWS.