Over het programma

In Nederland zorgen gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven voor het water. Zij leveren drinkwater, keren en beheren het oppervlaktewater en zorgen voor de transport en zuivering van afvalwater. 

Aan deze maatschappelijke processen liggen geautomatiseerde (procesbesturing)systemen ten grondslag. Cyberaanvallen op die systemen kunnen grote maatschappelijke en economische impact tot gevolg hebben. Ondertussen neemt de digitale dreiging vanuit kwaadwillenden om deze processen te ontwrichten steeds verder toe. Dat concluderen de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). 

Om de cyberweerbaarheid te versterken en aanvallen in de toekomst het hoofd te bieden, hebben partijen uit de watersector daarom de handen ineengeslagen. Het programma Versterken Cyberweerbaarheid in de Watersector werkt samen met de watersector aan diverse projecten, die met name gericht zijn op de beveiliging van operationele technologie (OT). Deze projecten zijn ontstaan uit gezamenlijke behoeften van de partijen. De kennis die zij opdoen, komt ten goede aan de gehele watersector.
 

Programma visie

Waterveiligheid en digitale veiligheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Nederland moet kunnen vertrouwen op een betrouwbaar en zo veilig mogelijk waterbeheer en (drink)watervoorziening. Hiervoor is het van belang dat het niveau van beveiliging past bij het actuele dreigingsniveau en hierbij behorende cyberrisico’s die relevant zijn voor de watersector. Het programma helpt door het initiëren en coördineren van gezamenlijke projecten met als doel om de cyberweerbaarheid in de waterketen te versterken. Deze projecten zijn in lijn met de doelstellingen die zijn vastgelegd in de Nederlandse Cybersecurity Strategie en onderdeel van het beleid om vitale processen continue te versterken.
De waterketen staat centraal. Het programma fungeert als de verbindende schakel tussen organisaties in de watersector en vervult een stimulerende rol richting de deelnemende organisaties waarbij de verantwoordelijkheid voor het nemen van de juiste maatregelen bij organisaties zelf blijft. Hiermee draagt het programma bij aan de weerbaarheid van organisaties in de watersector om de gevolgen van cyberdreigingen op te vangen en ketens in de watersector veiliger te maken.


Ambities

Het programma Versterken Cyberweerbaarheid in de Watersector realiseert haar visie door risico- en vraaggericht te werken. De ambities van het programma zijn als volgt:

  • De samenwerking tussen organisaties in de watersector wordt versterkt waardoor organisaties van elkaar kunnen leren en de beperkte capaciteit optimaal wordt benut.
  • Organisaties in de watersector worden ondersteund om zicht te hebben op het dreigingslandschap. Het programma organiseert inzicht in strategisch en tactische cyberdreigingen op sectorniveau, en zorgt voor een vertaling naar concreet handelingsperspectief voor organisaties.
  • Het zicht op risico’s in de primaire procesketen voor de waterketen en toeleveranciersketen wordt vergroot. Organisaties worden geholpen om zelf de vertaling te maken naar cybersecurity risico’s op organisatieniveau en hier maatregelen op te nemen.
  • Het programma maakt inzichtelijk wat de eisen zijn van (nieuwe) wet- en regelgeving. Het programma maakt een vertaling van wettelijke vereisten naar concrete handvatten die organisaties helpen bij de implementatie hiervan.
  • Organisaties zijn beter in staat om te reageren op en te herstellen van cyberincidenten en -crises. Daarnaast wordt het leervermogen vergroot. Het programma ondersteunt hierbij door projecten op het gebied van testen, trainen en oefenen.
  • Het programma versterkt het bewustzijn bij bestuurders over  het belang van cybersecurity.
  • Resultaten en ervaringen van het programma worden structureel geborgd en waar mogelijk gedeeld met andere sectoren en organisaties, specifiek op het gebied van Industriële Controle Systemen.


Jaarplan 2023-2024

Bovenstaande ambities hebben zich vertaald in een jaarplan gebaseerd op een aantal thema's. Bekijk het jaarplan hier of onderaan de pagina.
 

Programmabrochure

Raadpleeg de programmabrochure om meer te weten te komen over de thema’s, doelstellingen en partners van het programma ‘Versterken cyberweerbaarheid in de Watersector'. Klik hier voor de brochure of kijk onderaan op de pagina.
 

Nieuwsbrieven

Wil je niets missen over de voortgang van het programma? Ieder kwartaal verspreiden wij een nieuwsbrief binnen ons netwerk. Je kunt je voor de nieuwsbrief aanmelden via cyberweerbaarheidwater@minienw.nl. Oude nieuwsbrieven zijn ook via de e-mail aan te vragen. Liever op de website bekijken? Kijk dan onder het kopje nieuws hier.

Onze partners

Overzicht van de logo’s van betrokken organisaties. Het programma wordt gefaciliteerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Bij de uitvoering van projecten wordt samengewerkt met Rijkswaterstaat, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen, Het Waterschapshuis, de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (VEWIN), Bij12, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het CERT Watermanagement (CERT-WM)