Startbijeenkomst Ketenanalyse Regio Rijn-Maasmonding Volkerak-Zoommeer

Op 24 januari vond de startbijeenkomst plaats voor de Ketenanalyse in de Regio Rijn-Maasmonding Volkerak-Zoommeer. Deze bijeenkomst markeerde het begin van een cruciale fase in het grotere project van TNO. Dat project is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) uitgevoerd om de cyberweerbaarheid van het hoofd- en regionaal watersysteem te analyseren.

De Ketenanalyse is van groot belang voor de watersector, omdat samenwerking en inzicht in de gehele procesketen voor deze sector essentieel zijn. Door (cyber)incidenten kunnen individuele organisaties en andere betrokken partijen worden getroffen. Het doel van de analyse is om deze risico's in kaart te brengen en zodoende de weerbaarheid tegen cyberdreigingen te versterken.

Tijdens de bijeenkomst kregen de deelnemers informatie over het traject van de Ketenanalyse en de specifieke afbakening van de keten binnen de Regio Rijn-Maasmonding Volkerak-Zoommeer. Tijdens de sessie werden de werkwijze en de verwachte resultaten toegelicht. Zo kregen alle betrokken partijen een duidelijk beeld van wat er van hen wordt verwacht. En hoe zij kunnen bijdragen aan het succes van het project.

Het traject van de Ketenanalyse kwam in eerdere nieuwsbrieven al aan de orde. TNO voert deze analyses uit in opdracht van het ministerie van IenW. Hiervoor onderzoekt TNO het volledige hoofd en regionale watersysteem. De planning is opgesteld in lijn met de zes regio's die Slim Watermanagement hanteert, met uitzondering van de nationale functie van het keren van hoog water als gevolg van stormvloed.

De betrokkenheid van de waterschappen en Rijkswaterstaat is van onschatbare waarde voor het succes van dit project. Door expertise te delen en te bundelen, kunnen we samen de cyberweerbaarheid van de watersector versterken en de risico's beter beheersen.